Verkoop Voorwaarden

De verkoop voorwaarden 

Aankoop van mijn werk valt onder de volgende voorwaarden

Artikel 1: Het werk
De kunstenaar verkoopt en draagt in eigendom over aan de koper het hierna beschreven kunstwerk: ....
Artikel 2: Levering
1. De feitelijke levering zal plaatsvinden op het adres:
Na ondertekening van deze overeenkomst door de kunstenaar en koper.
2. De kosten van het vervoer van het kunstwerk, met inbegrip van die van de verzekering, zijn voor rekening van de koper.
Artikel 3: Betaling
De betaling van de totale koopsom a € .... door de koper zal plaatsvinden:....................................
a. Uiterlijk binnen 14 dagen na de levering, door overmaking op rekeningnummer : ...........................................
Artikel 4: Auteursrecht

1. Het auteursrecht berust geheel bij de kunstenaar.
2. In geval van verkoop heeft de koper het recht het werk in een verkoopcatalogus op te laten nemen.
3. Elk ander gebruik van het werk anders dan in deze overeenkomst aangegeven (zoals reproductie, plaatsing op internet, tentoonstellen etc.), is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de kunstenaar. Deze kan daaraan voorwaarden verbinden met een bijbehorende vergoeding.
4. Indien de kunstenaars is aangesloten bij de Stichting Beeldrecht/Kunstenbond, dient de koper zicht tot deze stichting te wenden voor de toestemming zoals bedoeld in het voorgaande lid.
5. Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverkort de bevoegdheid van de koper het kunstwerk in enkele exemplaren te reproduceren voor verzekerings-, binterne administratieve- of interne documentatie doeleinden.
Artikel 5: Volgrecht
1. De koper zal bij verkoop van het werk via de officiële kunsthandel de kunstenaar 25 % van de verkoopprijs betalen.
2. De koper verplicht zich hierbij dat, indien hij het werk weer verkoopt, de in het voorgaande lid opgenomen verplichting zal opnemen in de dan toepasselijke koopovereenkomst.

Artikel 6: In bruikleen door de kunstenaar voor mogelijke Expositie`s/Tentoonstellingen
Indien de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wil ontvangen ten behoeve van een tentoonstelling en/of expositie zal de koper, dit toestaan mits:
a. de kunstenaar minstens 1 maand voorafgaand aan de bruikleenperiode daartoe een schriftelijk verzoek heeft gedaan.
b. de voorwaarden, die de koper gebruikelijk hanteert bij het in bruikleen geven van kunstwerken, van toepassing zullen zijn, tenzij dit van de kunstenaar in redelijkheid niet kan worden verlaagd. 
Artikel 7: Zorgplicht

De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgen.
Artikel 8: Schade tijdens de overeenkomst
Indien de periode zoals aangegeven in artikel 3 lid 2, enige schade aan het kunstwerk ontstaat die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar, is koper jegens de kunstenaar voor de vergoeding van die schade aansprakelijk, ongeacht of die schade al of niet aan koper te wijten is. Koper dient de kunstenaar onverwijld van iedere schade op de hoogte te stellen en de kunstenaar in de gelegenheid te stellen het werk dan te inspecteren.
Artikel 9: Niet nakomen verplichtingen
Indien koper in strijd handelt met één van de bepalingen van deze overeenkomst, is de gehele prijs van het werk ineens opeisbaar, vermeerdert met een vergoeding voor administratie en buitengerechtelijke kosten van ten minste 15% van de prijs met een minimum van €180,-. Koper is daarnaast bovendien onmiddellijk de wettelijke rente verschuldigd over het nog niet betaalde gedeelte van de prijs, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is. Eén en ander onverminderd het recht van de kunstenaar op volledige schadevergoeding.
Artikel 10: Adres
1. Indien de koper een schrijven aan de kunstenaar heeft te richten, richt hij dat tot het laatste adres dat de kunstenaar hem kenbaar heeft gemaakt.
2. In voorkomend geval worden onder het begrip kunstenaar tevens diens erfgenamen en rechtverkrijgenden begrepen.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ateursrecht

Voor gebruik van mijn ontwerpen, ik ben maker en auteursrechthebbende, heeft u toestemming of een geldige licentie nodig. Indien u dit niet heeft ontvangen of heeft aangevraagd schendt u mijn exclusieve recht om de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te veranderen. Dit is een inbreuk op mijn auteursrecht. 

Contact

Werkruimte / Atelier -> Willem Lodewijkstraat 14, 8356 EH Blokzijl

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag