Verkoop Voorwaarden

De aankoop voorwaarden en certificaat

Aankoop van mijn werk is voor mij altijd een feestje wat goed geregeld moet worden voor beide partijen.
Vandaar de volgende Aankoopvoorwaarden en Certificaat samengesteld.

Verkoopvoorwaarden zijn ontwikkeld adhv documenten van De Kunstenbond en Beroeps Organisatie Kunstenaars

Certificaat van Echtheid

Artikel 1: Het werk
De kunstenaar verkoopt en draagt in eigendom over aan de koper het hierna beschreven kunstwerk: ...........................................................................................
Artikel 2: Betaling
De betaling van de totale koopsom a € .................... door de koper zal plaatsvinden direct na ondertekening.
a. Door overmaking op rekeningnummer
b: Door contante betaling. Beide ondertekenen in de aankoopvoorwaarden bij vermelding: betaald en ontvangen.
Artikel 3: Levering
1. De feitelijke levering door de kunstenaar aan koper zal plaatsvinden op het adres:.................................................................................
a: Na ondertekening en betaling van deze overeenkomst door de koper.
b: Na ondertekening van de kunstenaar na ontvangst van de aankoopprijs.
2. De kosten van het vervoer van het kunstwerk, met inbegrip van de verzekering, zijn voor rekening van de koper.
Artikel 4: Auteursrecht

1. Het auteursrecht berust geheel bij de kunstenaar.
2. In geval van verkoop heeft de koper het recht het werk in een verkoopcatalogus op te laten nemen.
3. Elk ander gebruik van het werk anders dan in deze overeenkomst aangegeven (zoals reproductie, plaatsing op internet, tentoonstellen etc.), is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de kunstenaar. Deze kan daaraan voorwaarden verbinden met een bijbehorende vergoeding.
4. Indien de kunstenaars is aangesloten bij de Stichting Beeldrecht/Kunstenbond, dient de koper zich tot deze stichting te wenden voor de toestemming zoals bedoeld in bij nummer 4.3.
5. Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverkort de bevoegdheid van de koper het kunstwerk in enkele exemplaren te reproduceren voor verzekerings-, binterne administratieve- of interne documentatie doeleinden.
Artikel 5: Volgrecht
1. De koper zal bij verkoop van het werk via de officiële kunsthandel de kunstenaar 25 % van de verkoopprijs betalen.
2. De koper verplicht zich hierbij dat, indien hij het werk weer verkoopt, de in het voorgaande artikel opgenomen verplichting zal opnemen in de dan toepasselijke koopovereenkomst.

Artikel 6: In bruikleen door de kunstenaar voor mogelijke Expositie`s/Tentoonstellingen
Indien de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wil ontvangen ten behoeve van een tentoonstelling en/of expositie zal de koper, dit toestaan mits:
a. de kunstenaar minstens 1 maand voorafgaand aan de bruikleenperiode daartoe een schriftelijk verzoek heeft gedaan.
b. de voorwaarden, die de koper gebruikelijk hanteert bij het in bruikleen geven van kunstwerken, zal niet van toepassing zullen zijn op de kunstenaars, om de reden dat de kunstenaar het auteursrecht heeft.
c: Koper en kunstenaar sluiten een spijker tot spijker verzekering af.
Artikel 6-a: In bruikleen door koper aan de musea/galerie voor mogelijke Expositie`s/Tentoonstellingen door koper.
c: Bij bruikleen door de bruikleennemer wordt een ‘spijker tot spijker'verzekering afgesloten. Daarbij wordt het kunstwerk tegen alle risico’s tijdens verblijf en transport verzekerd.
Artikel 7: Zorgplicht

a: De koper zal ten alle tijden goed voor het kunstwerk zorgen.
b: Indien de koper daartoe niet meer in staat is keert het kunstwerk terug naar de kunstenaar. 
Artikel 8: Schade tijdens de overeenkomst
a: Indien de periode zoals aangegeven in artikel 3 lid 2, enige schade aan het kunstwerk ontstaat die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar, is koper jegens de kunstenaar voor de vergoeding van die schade aansprakelijk, ongeacht of die schade al of niet aan koper te wijten is.
b: Indien na de periode zoals aangegeven in artikel 3 lid 2, enige schade aan het kunstwerk ontstaat die te wijten is aan opzet of grove schuld van de koper id de koper aansprakelijk, ongeacht of die schade al of niet aan koper te wijten is. Koper dient de kunstenaar onverwijld van iedere schade op de hoogte te stellen en de kunstenaar in de gelegenheid te stellen het werk dan te inspecteren. Eventuele kosten tav reparatie en vernielingen komen op rekening van de koper.
Artikel 9: Niet nakomen verplichtingen
Indien koper in strijd handelt met één van de bepalingen van deze overeenkomst, is de gehele prijs van het werk ineens opeisbaar, vermeerdert met een vergoeding voor administratie en buitengerechtelijke kosten van ten minste 35% van de prijs met een minimum van €1800,-. Koper is daarnaast bovendien onmiddellijk de wettelijke rente verschuldigd over het nog niet betaalde gedeelte van de prijs, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is. Eén en ander onverminderd het recht van de kunstenaar op volledige schadevergoeding.
Artikel 10: Adres
1. Indien de koper een schrijven aan de kunstenaar heeft te richten, richt hij dat tot het laatste adres dat de kunstenaar hem kenbaar heeft gemaakt d.m.v. website en/of socialmedia en/of mail.
2. In voorkomend geval worden onder het begrip kunstenaar tevens diens erfgenamen en rechtverkrijgenden begrepen.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Huren

Kunst huren, per half of heel jaar, is mogelijk. 
Kosten in verhouding van de kooprijs. Verzekering is voor hurende. Uitzondering is dat indien kunstwerk geexposeerd wordt dit in overeenstemming gaat met hurende en kunstenaar. Mocht na afloop huur, het afscheid zwaar vallen, dan is koop na aftrek van de huur zeker mogelijk. 

Ateursrecht

Voor gebruik van mijn ontwerpen;
heeft u toestemming of een geldige licentie nodig.
Indien u dit niet heeft ontvangen of heeft aangevraagd schendt u mijn exclusieve recht om de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te veranderen.
Dit is een inbreuk op mijn auteursrecht. 
Ik ben maker en auteursrechthebbende.

Contact

Werkruimte / Atelier  Aan Zee 28,
8325 BV,  Vollenhove.
Presentatie - Kerkplein 10, 8325 BV Vollenhove
#weerribben #kopvanoverijssel #beeldendekunstvollenhove 
#steenwijkerland #kunstinkop

Bel: 06 54686467
Mail: art@mirriambouwmeester.nl

Lid FNV Kunstenbond: 5802813
Lid B.O.K RBA202012003
( Beroeps Organisatie Kunstenaars)
KvK: 63539535 (Art in Business)

Stel een vraag